Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rainforest-frogs Terrarium Techniek
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Rainforest-frogs Terrarium Techniek, hierna te noemen Rainforest-frogs. In geval van tegenstrijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van Rainforest-frogs, tenzij Rainforest-frogs de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met Rainforest-frogs erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Artikel 1
: Aanbiedingen en bevestiging
1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Een overeenkomst met Rainforest-frogs komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging ( in de vorm van E-mail of handgeschreven bevestiging ) van Rainforest-frogs.
3. Bij gebreke van een mondelinge en/of schriftelijke bevestiging van de zijde van de koper, komt de overeenkomst toch tot stand na een tijdsverloop van 14 dagen.
4. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

Artikel 2
: Prijzen

Indien tussen de data van de aanbieding en de koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, een prijsstijging van de aangeboden en verkochte goederen mocht optreden door stijging van productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, dan is verkoper bevoegd deze door te berekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld zijn alle prijzen inclusief B.T.W.

Artikel 3
: Levertijd en levering

1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd, doch kan alleen beschouwd worden als streefdatum/-periode.
2. Indien verkoper door overmacht verhinderd is op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat de verkoper hiervoor schadeplichtig zal zijn.
3. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de geschatte levertijd. De overschrijding van de levertijd is geen reden tot het annuleren en/of weigeren van ontvangst en betaling van de bestelde goederen.
3a Bestelde goederen die niet leverbaar zijn bij de fabrikant blijven in backorder staan en worden geleverd zodra deze weer geleverd worden door de leverancier( voor artikelen die in backorder staan wordt geen geld terug gegeven)
4. De te leveren goederen ( bv voedseldieren) reizen voor rekening en risico van de koper.
5
. Terraria worden door verkoper niet per normale besteldienst verstuurd, maar dienen te worden afgehaald en/of tegen een overeen te komen prijs te worden bezorgd.
6. Verzendkosten zijn de geldende tarieven van de Nederlandse besteldienst voor binnenland en buitenland, inclusief een eventuele kleine vergoeding voor de verpakking, welke niet kan worden geretourneerd.
7. Retourzendingen worden zonder overleg vooraf niet geaccepteerd en kunnen alleen gefrankeerd worden geretourneerd.
Retourzendingen dienen te worden verzonden aan
Rainforest-frogs
Galerij 22
6641PB
Beuningen
8:Indien er een bestelling geplaatst wordt, krijgt de koper per omgaande een bevestiging en is de koop gesloten.
indien pas na 14 dagen wordt betaald voor deze bestelling is de tijd van 14 dagen om goederen te retourneren verlopen.
9:Materialen die (in overleg) worden terug gegeven worden vergoed in de vorm van een waardebon, we geven geen geld terug.
10: Prijzen van artikelen op de website worden zo zorgvuldig mogelijk bijgehouden,
we behouden ons recht om een koop ongeldig te verklaren indien een artikel onevenredig in prijs is verhoogt en het dus niet meer voor de prijs op de website leverbaar is.
de koper wordt hiervan per omgaande op de hoogte gesteld en het betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk terug geboekt naar de rekening van de koper, indien deze het prijsverschil niet wil voldoen.

Tevens worden van de verzendkosten van het tegoed afgetrokken.

Artikel 4
: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Het eigendom van de door verkoper geleverde goederen verblijft bij de verkoper, totdat de koper al zijn verplichtingen is nagekomen, welke voortvloeien uit eerdere of latere met de verkoper gesloten overeenkomsten van welke aard ook

Artikel 5
: Betalingen

Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingen contant bij levering te worden voldaan, of voor de datum van levering te worden overgemaakt op bankrekening nummer 56.16.41.609 ten name van Rainforest-frogs, Wanraay 4, 6673 DN , Andelst. Bij speciale bestellingen (zoals bijvoorbeeld bij afwijkende maten van terraria, of met complete inrichtingen ), dient een kleine aanbetaling vooraf te worden gedaan van de overgekomen prijs, alvorens met de productie en/of overige werkzaamheden wordt begonnen.
Indien de terraria worden thuis bezorgt dient de betaling bij aflevering te geschiedde of voor de datum van aflevering te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Rainforest-frogs
Artikel 5a: Annuleringen.
Voor geannuleerde bestelling wordt geen geld terug geboekt, de klant ontvangt hiervoor een kortingsbon van het betaalde bedrag minus adminstratie kosten van € 12,50

Artikel 6
: Maatvoering

In de gewenste maten van de terraria kunnen zeer geringe afwijkingen voorkomen. Indien maten voor de kopers van groot belang zijn, dient de koper vooraf overleg te plegen met de verkoper.

Artikel 7
: Ruilen

Ruilen van goederen is alleen mogelijk nadat overleg is geweest met de verkoper en dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering. Ruilen van speciale bestellingen en van terraria is niet mogelijk. De ongebruikte producten dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd, waarbij de verzendkosten voor rekening van de koper zijn.

Artikel 8
: Toepasselijk / Geschillen

1. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.
2. Eventuele geschillen tussen koper en verkopers zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper.
3. Kopers hebben echter wel het recht binnen een maand nadat de verkoper zich op dit beding heeft beroepen, een volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 9
: Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten voor een incassobureau of gerechtelijke procedure moeten maken, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de koper.

Artikel 10
: Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Rainforest-frogs.

Artikel 11
: Verzendingen
Alle goederen worden verstuurd met de DPD, U dient te tekenen voor ontvangst bij aflevering.
Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald en worden verstuurd zodra de betaling is ontvangen op onze bankrekening.
Rainforest-frogs neemt geen enkele verantwoording voor het zoek raken van pakketten indien deze op verzoek met TNT verzonden zijn,
Op aanvraag kan het trackingnummer worden opgevraagd, om navraag te kunnen doen over een levering bij de DPD.

Artikel 12
: Verpakkingen
Al onze pakketten worden met zorg ingepakt om geen schade op te lopen, indien een levering niet in goede staat wordt ontvangen dient deze in de originele verpakking te worden terug gestuurd na overleg met Rainforest-frogs.
Zodra de retour zending is ontvangen wordt deze nagekeken en bij gebreken wordt een nieuw artikel verstuurd, de porto kosten zijn in aanvang voor de koper, indien blijkt dat het geleverde inderdaad kapot is worden de portokosten vergoed.

Artikel 13: Op de website afgebeelde plaatjes en teksten kunnen afwijken van de geleverde materialen.


Artikel 14
: Op pakketten die per TNT verzonden worden op het verzoek van de klant wordt door ons geen garantie gegeven dat het pakket ook afgeleverd wordt of dat er materialen kapot zijn in het pakket.
We verzenden standaard al onze pakketten met DPD

Artikel 15
: Fouten op de website worden zoveel mogelijk voorkomen ,maar indien er een fout op de website staat is de verkoper niet verplicht aan de foute tekst te voldoen,